Thông báo tuyển sinh Chương trình Phát triển nhân lực công nghệ sinh học 2019

11:20 - 05/09/2022

Chương trình phát triển nhân lực CNSH (Thailand) thông báo tuyển sinh học viên có học bổng từ các nước ASEAN cho các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Quốc gia về CNSH và Kỹ thuật di truyền (BIOTEC), Thailand năm 2019.

Thông báo, mẫu đơn và các thông tin khác gửi kèm theo. Thông tin cũng có thể tìm thấy tại website của BIOTEC (http://www.biotec.or.th). Thời gian đào tạo 3 và/hoặc 6 tháng.

Hội VAFoST kính gửi các chi hội và hội viên để khuyến khích các ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển.

Thời hạn gửi đơn (trực tiếp theo chỉ dẫn của BIOTEC): trước 15 Tháng bảy, 2019.


VAFoST

Thông báo số 2: Danh sách Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023 (14:54 - 20/03/2023)
Thông báo số 1: Báo cáo tham dự Hội nghị KHCN thực phẩm toàn quốc 2023 (11:39 - 17/02/2023)
Thư mời dự triển lãm Propak Asia (11:26 - 05/09/2022)
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tại Úc (11:22 - 05/09/2022)