Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tại Úc

11:22 - 05/09/2022

Ba Trường đại học của Úc tuyển chọn 3 NCS tiến sĩ với 3 đề tài với chi tiết tên đề tài và điều kiện như tại 3 website dưới đây. Hội VAFoST có thể giúp ứng viên liên hệ tìm thầy hướng dẫn.

The links are live now on the graduate school website:

Quality of Australian honey from native botanicals - PhD scholarship (UAF)
https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/quality-of-australian-honey-native-botanicals-phd-scholarship-uaf

Wattle seeds as nutritional foods - PhD scholarship (UAF)
https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/wattle-seeds-nutritional-foods-phd-scholarship-uaf

Establishing a value-proposition for Australian native nuts - PhD scholarship (UAF)
https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/establishing-value-proposition-for-australian-native-nuts-phd-scholarship-uaf

VAFOST

Thông báo số 2: Danh sách Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023 (14:54 - 20/03/2023)
Thông báo số 1: Báo cáo tham dự Hội nghị KHCN thực phẩm toàn quốc 2023 (11:39 - 17/02/2023)
Thư mời dự triển lãm Propak Asia (11:26 - 05/09/2022)
Thông báo tuyển sinh Chương trình Phát triển nhân lực công nghệ sinh học 2019 (11:20 - 05/09/2022)