Hội KH&CN Lương thực - Thực phẩm Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ lương thực, thực phẩm và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật, tự nguyện đóng góp trí tuệ, sức lực nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc xây dựng và không ngừng phát triển ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam.