Giới thiệu

 
HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VIỆT NAM - VAFOST, được thành lập theo Quyết định số: 661/QĐ – BNV ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.
 
Sau 5 năm hình thành và phát triển, VAFOST đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển Khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lương thực, Thực phẩm.
 
VAFOST