Đề tài

baner

Đề tài

  • Dinh dưỡng và thực phẩm trước cuộc cách mạng 4.0

    Dinh dưỡng và thực phẩm trước cuộc cách mạng 4.0

    Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Nhất kéo dài từ năm 1760 đến khoảng năm 1840, được bắt đầu bằng việc phát minh ra động cơ hơi nước, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại: kỷ nguyên của cách mạng cơ khí hóa.

  • Dinh dưỡng và thực phẩm trước cuộc cách mạng 4.0

    Dinh dưỡng và thực phẩm trước cuộc cách mạng 4.0

    Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Nhất kéo dài từ năm 1760 đến khoảng năm 1840, được bắt đầu bằng việc phát minh ra động cơ hơi nước, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại: kỷ nguyên của cách mạng cơ khí hóa.

Scroll